Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ KUOJS และการบันทึกข้อมูลประเภทวารสารฯ
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ KUOJS และการบันทึกข้อมูลประเภทวารสารในระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ของคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร” ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน และผู้ที่สนใจ จำนวน 9 คน โดยทีมวิทยากรจาก มก. นำโดย คุณสุพรรณี หงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศศิธร ทาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับและเปิดการการอบรม ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140