Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Meiji University
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
จัดเมื่อวันที่ : 05-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 กันยายน 2562 ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ อาจารย์ 2 คน นิสิต 11 คน จาก Meiji University ในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนกับคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140