Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต University of Miyazaki
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน และหน่วยงานภายนอก
จัดเมื่อวันที่ : 05-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 กันยายน 2562 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์ 2 คน นิสิต 10 คน จาก University of Miyazaki ในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนกับคณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรในแขนงต่างๆ ของคณะเกษตร กำแพงแสน และศึกษาดูงานนอกสภานที่ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแต่นิสิตและอาจารย์จาก University of Miyazaki ที่เข้าร่วมโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140