Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า ในโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ”
สถานที่ : จังหวัดเพชรสมุทรคีรี ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดเมื่อวันที่ : 08-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง พร้อมทีมวิจัย ได้ลงพื้นที่สรุปติดตามงานในโครงการ “กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า ในโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่แนวทางการรับรองมาตรฐานสินค้า และเพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้า และคิวอาร์โค๊ช (QR Code) รายละ 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ขนมหวาน ของฝากและน้ำดื่ม จำนวน 24 กลุ่ม ในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับรองมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานGMP, มาตรฐานThaiGAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) ในระยะปรับเปลี่ยน 3 ปี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140