Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
สถานที่ : ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทรารวดี จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 27-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทรารวดี จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140