Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมการจัดการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพย์สาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครปฐม นำโดย นายปินสกุล มุสิกาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และ ดร.ชาญชัย ดีอ่วม ที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางการทำงานวิจัยและบริการเชิงพื้นที่ เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพย์สาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140