Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 2 รางวัล
สถานที่ : ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท
จัดเมื่อวันที่ : 30-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้ารับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 for University และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 for Scientist จาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน 20 ปีโครงการ GLOBE ประเทศไทย และ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ GLOBE สสวท. ในการดำเนินการศึกษาวิจัยการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140