Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จัดเมื่อวันที่ : 10-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005 ในขอบข่ายอาหารสัตว์ โดยรายการที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ ความชื้น โปรตีน เยื่อใย และเถ้า ซึ่ง ผศ.ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล พร้อมด้วยบุคลากรห้องปฏิบัติการ ได้เข้ารับใบรับรอง จาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140