Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการรายงานผล
สถานที่ : ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-01-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 อาจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการรายงานผล ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร เพื่อให้บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการรายงานผล มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการรายงานผล ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2559) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน แผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้อย่างถูกต้อง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140