Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
สถานที่ : ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 07-11-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยภาควิชาพืชสวน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง" (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand) โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน และ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 มีการเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์จากนักวิจัยทั่วประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งยังจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านพืชสวนอีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140