Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-12-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 มอบโดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ซึ่งผลงานที่เข้ารับรางวัลได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการคัดเลือกจากรอบแรกที่ได้มีการส่งผลงานเข้ามาจำนวน 59 ผลงาน เพื่อให้กรรมการพิจารณาและคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายจำนวน 12 ผลงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลระดับดีเยี่ยม “โครงงานเครื่องวัดไซส์ส้มโอระบบดิจิตอล”
สมาชิก : 1) นางสาวอินทร์จิราไล ขำวิลัย 2) นางสาวปางไพรินทร์ นิลสระคู 3) นายนพรุจน์ แสนแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล และนางสาวอินทร์ศตกาญจน์ โพธิจักร
จากโรงเรียนคงทองวิทยา ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รางวัลระดับดี “โครงงานเครื่องบอกปริมาณความต้องการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าว”
สมาชิก : 1) นางสาวศศิประภา ภูฆัง 2) นางสาวณิติชา พุทธวงศ์ 3) นางสาวพณิชนล แก้วเรือง 4) นายยศธร แสงสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายนิพัฒน์ ชะเอม
จากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลชมเชย “โครงงานชุดตอนกิ่งพันธุ์ V.4”
สมาชิก : 1) นายเปรม บุญทองอ่อน 2) นางสาวกนกพร สระแก้ว 3) นายจิรายุ ลงคลัง
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสุรไกร ไกรศรีทุม
จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140