Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการศึกษา
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-12-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะเกษตร กำแพงแสน โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีรายนามโรงเรียนที่เข้าร่วมข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
3. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
4. โรงเรียนคงทองวิทยา
5. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
6. โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
7. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
8. โรงเรียนบางเลนวิทยา
9 .โรงเรียนบางหลวงวิทยา
10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
11. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
12. โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
13. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
14. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
15. โรงเรียนวิสุทธรังษี
16. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
17. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
18. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
19. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
20. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
21. โรงเรียนบางลี่วิทยา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140