Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารจาก University of the Philppines Los Banos เข้าหารือความร่วมมือ
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-12-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต และ ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Agriculture and Food Science, University of the Philppines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 ท่าน นำโดย Dr. Epidio M. Agbisit, J. คณบดี ในการเข้าหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140