Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มก.ครองถ้วยพระราชทาน 4 จอบ ครั้งที่ 37
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
จัดเมื่อวันที่ : 25-12-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการเกษตร 13 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน จาก 20 ทักษะ ครองถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยมี 12 สถาบัน ภาคี 4 จอบ เข้าร่วมการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ดูภาพเพ่ิ่ิมเติมตามลิงค์แนบ

สรุปงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “เกษตรแดนคาวบอย” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ประกอบด้วยตัวแทนนิสิตจากคณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลน ซึ่งผลการแข่งขันทักษะการเกษตร จำนวน 18 รายการ ผลปรากฏว่า ตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 13 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน และได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันทักษะการเกษตร อันประกอบไปด้วย

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากจำนวน 13 ชนิดกีฬา ได้แก่
---1. การจัดสวนถาด
นางสาวสุภาพรณ์ สมพงษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
นางสาววนิดา คณาศรี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
---2. การเซทแมลง
นายภวินท์ โทหนองตอ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
---3. การผลิตโปสเตอร์ส่งเสริมทางการเกษตร
นางสาวปุณยนุช ทนันต์ชัย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
นายอมรนวัฒน์ กลิ่นกุหลาบ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
---4. การตอนสุกร
นายวัชพล ริเริ่ม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
นางสาวอรุณนา คำนวนดี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
---5. การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง
นางสาวกัญญารัตน์ อยู่สุข ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
นายวันชนะ รับขวัญ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
---6. การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่าpH ของดิน
นางสาวสุกัญญา กำมา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
---7. การตัดแต่งซากสัตว์ปีก
นางสาวปุญชรัสมิ์ วงศ์พุทธา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
นายพงษ์ระวี ไกรยาประเสริฐ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
---8. การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง
นายอาณัติ สมสู่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
นางสาวรมิตา รู้สรรพกิจ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
---9. การคำนวณอัตราการใช้และการพ่นสารกำจัดวัชพืช
นางสาววราภรณ์ ทิพย์โกศลวงศ์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายปิ่นพงศ์ ช่วยสกุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
---10. การวินิจฉัยโรคพืช
นางสาววรรณิดา ขุนหมื่น ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
นายณัฐพงศ์ คำเกิด ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
---11. โครงงานทางการเกษตร
นางสาวอัยรินทร์ อินโสภา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
นางสาววิมาดา สุไชยชิต ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายกนกพล บุญอินทร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
---12. การคล้องโคและล้มโค
นายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
นางสาวศิริพรรณ ฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
นายฉัตรดนัย บ่อสารคาม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
นายภูมิรพี ทันใจชน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
---13. การพูดส่งเสริมทางการเกษตร
นายรัตพล จันทมุลตรี คณะเกษตร
-----------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่
---1. การวิเคราะห์อาหารสัตว์
นางสาววรรณศิลป์ วิมานนินทร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
---2. ตอบปัญหาทางการเกษตร
นางสาวกาญจนา นาคำ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายคณิน คาบสมุทร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
---3. การขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง
นายเทพพิทักษ์ ปราณีตพลกรัง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอนุสา จิตนอก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
---4. การบรรจุพันธุ์ลูกปลา
นางสาวอินทุอร คำป้อง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นายพชรพล อ้นรอด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นายอิทธิ มณีรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-----------------------------------------
ส่วนการแข่งขันสาธิตด้านทักษะการเกษตร
---1. การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมทางการเกษตร ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะและ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศศิประภา อินธิจักร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุนิสา ศรศิริ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
---2. การแข่งขันทอดแห ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นายอาทิตย์ ศรีโคตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวรินทร อุปคุณ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-----------------------------------------
และการแข่งขันกีฬา จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน ตะกร้อชาย วอลเลย์บอลหญิง และบาสเกตบอลหญิง
---1. กีฬาบาสเกตบอลหญิง ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นางสาวธมลวรรณ เขื่อนจินดาวงศ์ คณะเกษตร
นางสาวพัชรพร อิ่นอ้อย คณะเกษตร
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล คณะเกษตร
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล คณะเกษตร
นางสาวมนัสนันท์ รักษ์บางแหลม คณะเกษตร
นางสาวสลิษา กิ่งก้าน คณะเกษตร
นางสาวจินดามณี แซ่ตั้ง คณะเกษตร
นางสาวปิยนันท์ น้อยใจ คณะเกษตร
นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ คณะเกษตร
นางสาวกนกกร เอื้ออิฐผล คณะเกษตร
นางสาวภัคนันท์ ณัฏฐาหฤษฎ์ คณะเกษตร
นางสาวกชกร วุฒิสถิตถาวร คณะเกษตร
---2. กีฬาตะกร้อชาย ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายอภิสิทธิ์ เกินแก้ว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายเนวิน ดีฉ่ำ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายศราวุฒิ อยู่คง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายวุฒิชัยสิทธิ์ ใจแจ้ง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
---3. กีฬาฟุตบอลชาย ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายภูวเนตร เรืองโรจน์ เกษตรศาสตร์
นายกันตวุฒิ ชนะกุล เกษตรศาสตร์
นายศุภกร แสงขำ เกษตรศาสตร์
นายสราวุธ ขุนสวัสดิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นายภาสกร พรมชน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นายสรศักดิ์ โกกะพันธ์ เกษตรศาสตร์
นายวงศกร ธารน้ำ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายกิตติชัย นกคุ้ม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นายสิทธิกร แก้วเลื่อนมา ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
นายพัทธนันท์ เพ็ชรสี่หมื่น ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นายกฤษดา หนูชาวนา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นายตามตะวัน โพธิ์ปั้น เกษตรศาสตร์
-----------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2636781543075950
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140