Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รางวัล "คนดีศรีเกษตร 2562"
สถานที่ : ณ มหาวิทยัลแม่โจ้
จัดเมื่อวันที่ : 21-12-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
นางสาวกาญจนา นาคำ นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562” จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยัลแม่โจ้ โดยได้รับพิจารณาจากการเป็นตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนดีเด่น
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140