Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นายกสภา มก. เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะด้านปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-02-2563เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ในโอกาสมาร่วมประชุมที่วิทยาเขตกำแพงแสน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะเกษตร กำแพงแสน ด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล และการปรับปรุงพันธุ์อ้อย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140