Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีฯ
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-02-2563เวลา : 16.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน" ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และคุณสิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์ นายกสมาคม ที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน ใน 3ขั้นตอน” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140