Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท” โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 22-02-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท ประจำปีการศึกษา 2562” โดยการเข้าไปพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยด้วน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ ก่อให้เกิดความสามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของนิสิตทางด้านการเกษตรให้เป็นที่เป็นรู้จัก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และการเรียนรู้ของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รวมไปถึงเป็นการให้นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อตนเองและสังคม มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายทรงชัย ชมเหิม ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140