Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแนะนำการเลือกแขนงวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 04-03-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการแนะนำการเลือกแขนงวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ ในช่วงแรกมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตร กำแพงแสน และมอบรางวัลประกวดคลิปสั้น จากนั้นเป็นการ แนะนำการเรียนการสอนของภาควิชา โดยผู้แทนของแต่ละภาควิชา การแนะนำวิธีและเกณฑ์การจัดสรรเข้าภาควิชา โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และ กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2779051952182241
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140