Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-03-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ” ให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาความเป็นผู้นำของผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มีกิจกรรมสัมมนาแนะนำแนวทางแก่กรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 โดย นายณัฐวุฒิ คงตะโก ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวเปิดโครงการ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140