Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับการตรวจประเมินมาตรฐานแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล
สถานที่ : ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-08-2563เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เข้าตรวจประเมินแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ แปลง B-3 พื้นที่ 40 ไร่ ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้ “โครงการการผลิตหญ้าเนเปียร์เข้าสู่ระบบอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับโคเนื้อและโคนมด้วยการผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ากับเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม” เพื่อขอรับรองมาตรฐานแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ในนาม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์สำหรับงานวิจัย งานฟาร์ม การเรียนการสอน และให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรที่สนใจต่อไป โดย อ.วรพจน์ ศตเดชากุล หัวหน้าโครงการฯ นางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน ตัวแทนภาควิชาสัตวบาล และ นายไชยยงค์ หาราช ให้การต้อนรับ และนำการตรวจในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140