Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เข้ารับทุนการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
สถานที่ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-02-2555เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2555 รศ.ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต ผศ.ชัชชัย แก้วสนธิ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และ อ.สุเมธ ชัยไธสง นำนิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับทุนการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยมี รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เป็นผู้มอบ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140