Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สถานที่ : นโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 21-09-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 กันยายน 2563 คณะทำงานโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันตกของโครงการ GLOBE สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม โรงเรียนในโครงการ MOU ทางด้านการศึกษาของคณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดการอบรม มีครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 113 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140