Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะ
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-09-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140