Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ และคุณศิริวรรณ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร” 63
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-10-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ พร้อมด้วยภรรยา ได้เข้ามอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ และคุณศิริวรรณ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร” ประจำปี 2563 ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน ประเภททุนช่วยเหลือนิสิต จำนวน 6 ทุน และ นิสิตภาควิชาพืชไรนา จำนวน 6 ทุน โดยแบ่งเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดแต่ละชั้นปีและนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ให้พูดคุยอละโอวาทแก่นิสิตที่เข้ารับทุน จากนั้น ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณ และถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน

ทุนประเภทช่วยเหลือนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน รายชื่อดังนี้
1. นางสาวอภิญญา จิรจำรัสกุล ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชสวน
2. นายศักดา ฉลอง ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชไร่นา
3. นางสาวกฤษณา ละม้ายเมือง ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชไร่นา
4. นายศุภชาติ อุ่นเรือน ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชไร่นา
5. นางสาวศิษยา ขวัญกี้ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสัตวบาล
6. นางสาวฐิติรัตน์ เอี่ยมประชา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาโรคพืช

ทุนสำหรับนิสิตภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ทุนประเภทเรียนดี จำนวน 3 ทุน
1. นางสาวธิดารัตน์ ชัยมีเขียว ชั้นปีที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.21
2. นายณัฐพล เลี่ยมขุนทด ชั้นปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.45
3. นางสาวสรินญา เหวนพรม ชั้นปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.80
ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน
1. นางสาวภัณฑิรา มาอินทร์ ชั้นปีที่ 2
2. นายชนะชัย แสนทวีสุข ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวปนัดดา กาฬภักดี ชั้นปีที่ 4
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140