Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-02-2555เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมแก่นิสิตมากมายทั้งมอบรางวัลให้กับภาควิชาและนิสิตที่ได้รับรางวัล โดยคณบดี บรรยายสรุปการรับปริญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ และการฝึกซ้อมร้องเพลงสดุดีเจ้าฟ้า โดย ดร. วิทิตร ใจอารีย์ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากทีมศิษย์เก่า KU47 คุณพีระ รัตนแสงหิรัญ และ คุณทวีป เปาอินทร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บัณฑิตใหม่...ที่สังคมไทยปรารถนา” และ คุณวิศิษฐ์ จิรภิวงศ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทำงานเพื่อความก้าวหน้าและบทบาทในอนาคตของชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตร กำแพงแสน” และช่วงท้ายของโครงการปัจฉิมนิเทศ ได้มีการให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมงาน โดยคณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญจากคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและอนาคตที่ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140