Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ในขอบข่าย ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์
สถานที่ : ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-11-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล และนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน นักวิจัย ขำนาญการ ด้านพืชอาหารสัตว์และการจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คณะเกษตร กําแพงแสน รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ในขอบข่าย ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ การผลิตหญ้าเนเปียร์เข้าสู่ระบบอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับโคเนื้อและโคนมด้วยการ ผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ากับเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม โดยมี น.สพ.อนุสรณ์ สังผาด สพ.ญ.วนารัตน์ บารมีรังสิกุล สพ.ญ. ขนิษฐา เตชวาทกุล สพ.ญ.มรกต พิชญาสาธิต จาก ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นตัวแทนมอบใบรับรอง ณ ร้านเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140