Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ปรึกษาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำรายการร่วมกันกับสถานีวิทยุ ม.ก.
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-11-2563เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และอาจารสุเมธ ชัยไธสง ให้การต้อนรับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) พร้อมด้วยทีมงาน ในการเข้าปรึกษาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำรายการร่วมกันและเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ ม.ก. ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140