Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือเกี่ยวกับ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-11-2563เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกยน 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้านปศุสัตว์ ในการเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม ในกิจกรรมส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับ FTA พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชม แปลงอินทรีย์ และ กลุ่มอาคารแปรรูป สินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ ของคณะเกษตร กําแพงแสน ณ ห้องประชุม 3 คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140