Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตภาควิชาสัตวบาล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจโคเนื้อ ประจำปี 2555
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดเมื่อวันที่ : 29-01-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2555 ทีม Thai Super Beef ประกอบด้วยนางสาววรรณวิภา วรรณศิริ นายปราชญา สิทธิกิจปัญญา และนางสาววราพร ไกรถวิล นิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจโคเนื้อ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้นำเสนอในหัวข้อ "การผลิตโคเนื้อเพื่อลดการนำเข้าและส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน" และหัวข้อ "แนวความคิดในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงครบวงจร" กิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสำเร็จ และชื่อเสียงของภาควิชาสัตวบาล และคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140