Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ฝึอบรม “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง” รุ่นที่ 1
สถานที่ : ณ ฟาร์มโคนม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-11-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง” รุ่นที่ 1 ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดนครปฐม และบุคคลทั่วไป โดยมีนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำทักษะ เทคนิคการจัดการแปลงหญ้าไปใช้ประโยชน์ด้วยตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ณ ฟาร์มโคนม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140