Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม "KU INTERNATIONAL NETWORKS AT KAMPHAENG SEAN CAMPUS"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรนานาชาติในประเทศไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรม "KU International Networks at Kamphaeng Sean Campus" ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายคู่สัญญา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายองค์กรนานาชาติในอนาคต และได้พาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140