Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2563
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-12-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2563 (ThaiTAM2020) ในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ระบบน้ำ และเครื่องมือทางการเกษตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ชมนิทรรศการเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดงาน คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวรายงานกิจกรรมด้านการค้าภายในงาน คุณบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีการจัดงาน และ ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวแสดงความยินดีและเปิดงาน หลังจากนั้นเป็นการแสดงพาเหรดแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร ที่ทันสมัยจากหลากหลายบริษัท โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนร่วมงาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140