Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาเรื่อง "ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า"
สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
จัดเมื่อวันที่ : 16-02-2555เวลา : 12.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า" โดยนายประสาท เกศวพิทักษ์ ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140