Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาเรื่อง "การ Disruption โคนมสู่โคเนื้อแก้ไขปัญหา FTA"
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 209 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-12-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการเสวนาโคเนื้อ เรื่อง "การ Disruption โคนมสู่โคเนื้อแก้ไขปัญหา FTA" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ 1) คุณสิทธิพร บุรณนัฏ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด พร้อมทั้งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาด้วย 2) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล นักวิจัยด้านเกรดคุณภาพซากโคนม 4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 5) คุณนนทชัย โนนพุดชา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด 6) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ คำพา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 209 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140