Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตร"
สถานที่ : ห้อง ศร. 2 - 304
จัดเมื่อวันที่ : 18-02-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง "กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตร" ณ ห้อง ศร. 2 - 304 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความรู้ด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเกษตรของไทย อีกทั้งได้เพิ่มพูนศักยภาพของนิสิตและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในตลาดแรงงานในอนาคต โดยมีคุณสมศักดิ์ สุขสำราญ ศิษย์เก่า KU41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งมีนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน และคณาจารย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140