Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
MOU การพัฒนาและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่
สถานที่ : ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 24-02-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม และหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาเขตชุมชนสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140