Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนารับบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001: 2015
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-03-2564เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการพัฒนารับบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ให้กับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาและรักษาระบบการบริหารงานสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และการแข่งขันด้านการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย คุณชุติมา นิติสิงห์ ผู้เชียวชาญด้านการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140