Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรคณะฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ด้านการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
สถานที่ : ณ อาคารศาลาประชาคมบ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 04-06-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับเชิญจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะเรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ณ อาคารศาลาประชาคมบ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140