Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
MOU ด้านการจัดการผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์ และปลอดสารพิษ ร่วมกับ บ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-06-2564เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์ และผลิตผักปลอดสารพิษ ระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ นายนคร นิรุตตินานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด พยานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นายธีรทัศน์ พาโคกทม ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ทั้งยังมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์ และผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อนำมาแปรรูปอาหารส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการผักปลอดสารเคมี และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมูลนิธิบ้านสุขใจ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่รับอุปการะเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้โครงการนี้มีรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิในอนาคต
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140