Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาโรคพืช ประจำปี 2554
สถานที่ : อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-02-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับภาควิชาโรคพืช จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี ฮงประยูร หัวหน้าภาควิชาโรคพืช เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม" โดย ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล รวมทั้งพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาโรคพืช และช่วงสุดท้ายของงานคือพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคณาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140