Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรม MOU กับ บ. เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-06-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ตามที่คณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นั้น จึงได้ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะทางด้านการเกษตรของนิสิต โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมในการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140