Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายการเริ่มต้นกำเนินธุรกิจจากผลิตภัณฑ์-ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ฯ กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
สถานที่ : รูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 30-06-2564เวลา : 09.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดบรรยายรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การเริ่มต้นกำเนินธุรกิจจากผลิตภัณฑ์-ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย/ผลงานสร้างไปใช้ประยชน์ในเชิงพานิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดย นางอัจฉรินธร เกียรติทนงศักดิ์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ เป็นวิยากร ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มก. ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำและให้ข้อมูลกรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จเพิ่มเติม มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมรับฟังจำนวน 43 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140