Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ครอบครัว รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล มอบเงินเพื่อพัฒนาคณะ
สถานที่ : ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-09-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมของนิสิตและบุคลากร ด้วยเงินกองทุนพัฒนานิสิตประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และอดีตรองคณบดีคณะเกษตร จึงให้ชื่อว่า “อาคารก่อประดิษฐ์สกุล”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ในนามของ ครอบครัว รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล จึงได้ขอมอบทุนทรัพย์เพื่อใช้ประโยช์ในการพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 5,000 บาท โดย รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมกับผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140