Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-09-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พยานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นายปัญญวัฒน์ เอกอิษวัตวิกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งยังมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและส่งเสริมการตลาด การนําผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรมต่างๆ

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามได้เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชอินทรีย์ และอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140