Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เด็กจากหมู่บ้านเด็กและหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ เข้าดูงานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-10-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ นำเด็กในความดูแลของหมู่บ้านเด็กและหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 27 คน ทำกิจกรรมภายใต้โครงการ “การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการอบรมความรู้ด้านเกษตรพอเพียง และศึกษาดูงานกิจการด้านการทำการเกษตรครบวงจร แบบ zero waste ของคณะเกษตร กำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140