Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน ในโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ปี 2555
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-02-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เข้าสัมภาษณ์นักเรียน ที่ได้รับสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน ในโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศ เข้ารับการสัมภาษณ์เืพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140