Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
สถานที่ : ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา
จัดเมื่อวันที่ : 05-11-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ครั้งนี้ บุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน นิสิตเก่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานยอดเงินรวมจำนวน 2,294,066 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบหกบาทถ้วน)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140