Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณบดีพร้อมผู้บริหารพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ หน่วยงานต่างๆ
จัดเมื่อวันที่ : 09-11-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้บริหารคณะและสำนัก เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน และหารือเรื่องการบริหารและพัฒนาหน่วยงานร่วมกัน หน่วยงานที่เข้าพบในวันนี้ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
- ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140