Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู
จัดเมื่อวันที่ : 29-11-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ นำ นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค บริษัท คอร์เทว่า อะกริซายน์ และนายกสมาคมอารักขาพืชไทย ศิษย์เก่าภาควิชากีฏวิทยา เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเด่น ด้านศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ”เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 42 ปี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน มอบแทนรองอธิการบดีวิททยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140